DARBO LAIKAS

Patarnavimo sutartis yra asmeninių namų ūkio paslaugų teikimas darbdaviui. Šios sutarties nutraukimo pagrindas numatytas DK 136 str. 2 d., t. y. darbdaviui mirus, jeigu ji buvo sudaryta patarnavimo darbams asmeniškai jam atlikti, taip pat kai nėra jo teisių perėmėjo.

Išeitinės išmokos

Jas reguliuoja DK 140 str. Šio straipsnio 1 d. numato atleistam darbuotojui vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką nutraukus darbo sutartį pagal DK 129 str., taip pat pagal 136 str. 1 d. 6 p. Minėta išeitinė išmoka yra didinama atsižvelgiant į darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje. Mažiausia išmoka yra dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio, o didžiausia - šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio.

Nutraukiant darbo sutartis darbdavio iniciatyva,

Nutraukiant darbo sutartis darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, itin svarbus DK 135 straipsnis, be kurio taikant DK 129 str. apsieiti neįmanoma.

Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius

Kai atstovaujamasis organas atsisako duoti sutikimą atleisti darbuotojų atstovą, darbdavys turi teisę teismo tvarka ginčyti šį atsisakymą, t. y. prašyti panaikinti minėtą sprendimą, [statymas šiuo atveju nenumato termino, per kurį darbdavys, teismui panaikinus atstovaujamojo organo nutarimą neduoti sutikimo atleisti darbuotojo, turi taikyti analogiją ir vadovautis jau minėto 134 str. 5 dalimi nustatytais terminais, išskyrus galimus atvejus, kai teismo sprendime nurodomąjį skubiai vykdyti.

Darbo teise ir civilines sauga

Garantijos yra taikomos ne visiems, o tik tam tikrų kategorijų darbuotojams. Kodekso straipsnių eiliškumo tvarka nustatytos garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus (DK 132 str.t, sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams (DK 133 str.), garantijos darbuotojų atstovams (DK 134 str.), taip pat DK 135 str. išvardytiems asmenims, kurie naudojasi pirmenybės teise būti palikti dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius.

Garantijos darbuotojų atstovams

Tačiau šiek tiek kitaip sprendžiamas klausimas su tais darbuotojais, kurie neteko darbingumo dėl sužalojimo darbe arba profesinio susirgimo. Jiems darbo vieta ir pareigos paliekamos, kol jie pasveiksta ir tampa darbingi, priešingu atveju jiems suteikiamas neįgalumas ir jie gali būti atleidžiami iš darbo visai kitais pagrindais.

Darbo pasidalijimas

Pagal I punktą darbo sutartis gali būti nutraukiama, kai yra keletas juridinių faktų, hm reikšmingų sprendžiant atleidimo teisėtumą. Pirmiausia turi būti faktas, kad darbuotojas yra padaręs darbo drausmės pažeidimą; antra, faktas, kad Šis pažeidimas padarytas po to, kai darbuotojui nors kartą per paskutiniuosius dvylika mėnesių buvo skirta drausminė nuobauda (tai ir bus pakartotinumas). Trečias būtinas faktas, kad darbuotojui žinoma apie ankstesnę drausminę nuobaudą. Todėl taikant šį atleidimą, reikia laikytis drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos (DK 240 str. 3 d.).

Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo

Kadangi viena iš būtinų sąlygų nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, yra įspėjimas, tačiau įstatymu numatyti atvejai, kai darbdavys gali nutraukti darbo sutartį be įspėjimo. Tai reguliuoja DK 136 straipsnis, sudarytas iš 4 dalių. Pagal kaltę jame minimus atvejus galima skirstyti į:

1) sutarties nutraukimą, kai nėra darbuotojo kaltės, t. y. DK 136 str.

1 d. 3,4,5 ir 6 p.;

2) kai yra darbuotojo kaltė (šio str. 3 d.).

Darbdavio teisė nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos

Darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, tačiau tik ypatingais atvejais, be to, laikantis visų DK 130 str. numatytų nuostatų. Reikia suprasti, kad tokiu atveju dar nesuėjęs sutarties pasibaigimo terminas ir iki jos termino suėjimo likęs laikas yra ne trumpesnis nei darbuotojui taikytinas įspėjimo terminas.

Darbo sutarties nutraukimas dėl ekonominių, technologinių priežasčių arba darbovietės struktOrinių pertvarkymų

Darbo sutartis gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų (DK 129 str. 2 d.). Praktiniu požiūriu nagrinėjant šias aplinkybes, reikia suprasti, kad kalbant apie ekonomines priežastis ir sutarčių nutraukimą dėl jų darbdavys privalės tai pagrįsti ekonomine būtinybe. Technologinės priežastys dažniausiai susijusios su naujos technologijos įdiegimais, gamybos proceso tobulinimu, t. y. kai mechanizmai ir automatinės linijos keičia rankų darbą.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Civilinė Sauga | Civilinės Saugos Nuostatai | Civilinės Saugos Naujienos RSS